OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TECHFILTERS


1.
DEFINICJE
Pojęcia używane w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży, o ile pisane wielką literą posiadają następujące znaczenia:
„Warunki Sprzedaży” lub „Ogólne Warunki Sprzedaży”
to niniejsze ogólne warunki sprzedaży.
„Umowa"
to pisemna umowa dotycząca sprzedaży, dostawy i montażu Urządzeń zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, zawierająca
odwołanie do Warunków Sprzedaży.
„Wykonawca”
to TECHFILTERS
„Zamawiający”
 to podmiot będący stroną Umowy z Wykonawcą.
„Strona"
 lub
"Strony"
 to odpowiednio Wykonawca lub Zamawiający.
„Urządzenia”
to wyposażenie, którego sprzedaż, dostawę i montaż oferuje Wykonawca np. takie jak: filtry do wody, urządzenia pomocnicze, armatura.
„Montaż”
 to montaż Urządzeń w Obiekcie.
„Obiekt”
to obiekt (np. budynek lub lokal) wskazany w Umowie przez Zamawiającego, w którym dokonany ma zostać Montaż.
„Czynności   Wstępne”  
to   czynności  Wykonawcy  polegające   na   wykonaniu   niezbędnych   pomiarów,   zdjęć,   rysunków  i  innych   czynności
potrzebnych do Montażu.
„Przygotowanie Obiektu”  
to przygotowanie przez Zamawiającego Obiektu do rozpoczęcia Montażu w sposób umożliwiający Wykonawcy
swobodny i niezakłócony dostęp do Obiektu oraz prawidłowy Montaż.
 „Dzień Roboczy”
 to dzień inny niż sobota, niedziela i polskie święto państwowe.
„Siła Wyższa”
 to każda okoliczność, która uniemożliwia, opóźnia lub wyklucza wypełnienie przez którąś ze Stron jej istotnych zobowiązań wobec
drugiej Strony, która pozostaje poza kontrolą danej Strony, nie jest przez nią zawiniona i której dana Strona nie jest w stanie zapobiec ani jej
przeciwdziałać, pomimo dołożenia należytej staranności.
„Gwarancja”  
to stanowiąca załącznik do Umowy udzielona w formie pisemnej przez Wykonawcę gwarancja oraz jej warunki dotycząca
określonych Urządzeń.
2.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1.
Obowiązkiem Zamawiającego jest udostępnienie Obiektu Wykonawcy i umożliwienie mu swobodnego dokonania Czynności Wstępnych w
dniu wskazanym przez Wykonawcę.
2.2.
Za Przygotowanie Obiektu i udostępnienie go Wykonawcy w celu rozpoczęcia Montażu odpowiedzialny jest Zamawiający.
2.3.
Obowiązkiem Zamawiającego jest zapewnienie Wykonawcy w czasie od rozpoczęcia do zakończenia Montażu dostępu do Obiektu we
wszystkie Dni Robocze przynajmniej od godz. 08.00 do godz. 18.00. oraz dostępu do mediów niezbędnych do Montażu w szczególności
prądu i wody, a także dostępu do toalet.
2.4.
Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wykonywał roboty związane z Umową za pomocą podwykonawców.
2.5.
Zamawiający jest świadomy, że przeprowadzenie Montażu lub demontażu Urządzeń może wiązać się wysokim hałasem lub innymi
uciążliwościami w tym również dla użytkowników sąsiednich lokali lub budynków.  
2.6.
Obowiązkiem Zamawiającego jest zapewnienie Wykonawcy możliwości dostarczenia Urządzeń samochodem bezpośrednio pod Obiekt
oraz parkowania samochodu przez Wykonawcę podczas prowadzania Montażu bezpośrednio pod Obiektem, a także zapewnienie żeby w
obszarze, w którym będzie dokonywany Montaż w czasie od rozpoczęcia Montażu do jego zakończenia nie były prowadzone prace
utrudniające Montaż.
2.7.
Wykonawca nie ma obowiązku wykonywania prac elektrycznych lub budowlanych, które mogą być niezbędne do Montażu.
2.8.
Wykonawca nie jest zobowiązany do oceny czy zamontowane Urządzenia spełniają wymogi prawa budowlanego. Miejsce Montażu
wskazuje Zamawiający i to na nim spoczywa obowiązek ustalenia czy Montaż nie naruszy wymogów stawianych przez przepisy prawa.
3.
TERMINY
3.1.
Obowiązkiem Zamawiającego jest Przygotowania Obiektu i udostępnienia go Wykonawcy, w dniu wskazanym przez Wykonawcę.
3.2.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w zakończeniu Montażu powstałe z powodu opóźnienia ze strony Zamawiającego
w Przygotowaniu Obiektu i udostępnieniu go Wykonawcy.
3.3.
Przez zakończenie Montażu lub wykonanie Urządzeń uznaje się poinformowanie Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu
Montażu lub wykonaniu Urządzeń i gotowości do sporządzenia protokołu odbioru Urządzeń.
3.4.
Odbiór Urządzeń zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego przy udziale osoby wskazanej przez Wykonawcę w terminie wskazanym
przez Wykonawcę.
3.5.
Niestawienie się przez Zamawiającego na czynności odbioru Urządzeń  lub bezzasadne odmówienie podpisu przez Zamawiającego
protokołu odbioru Urządzeń, upoważnia Wykonawcę do sporządzenia jednostronnego protokołu odbioru Urządzeń, którego kopię przekaże
Zamawiającemu.
3.6.
W przypadku, gdy Zamawiający zgłosi w protokole odbioru Urządzeń uzasadnione zastrzeżenia do przeprowadzonego Montażu lub
Urządzeń, Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia odpowiednich poprawek w terminie uzgodnionym przez Strony.
3.7.
Odbiór w/w poprawek zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego przy udziale osoby wskazanej przez Wykonawcę, w terminie
uzgodnionym przez Wykonawcę i Zamawiającego, lecz nie później niż w terminie trzech Dni Roboczych od poinformowania Zamawiającego
o wykonaniu tych poprawek.
3.8.
Po dokonaniu odbioru w/w poprawek na protokole odbioru Urządzeń Strony zamieszczą adnotację o usunięciu nieprawidłowości.
3.9.
Do odbioru w/w poprawek przez Zamawiającego stosuje się odpowiednio ust. 3.5. powyżej.
4.
GWARANCJA
4.1.
Wykonawca udziela dwuletniej gwarancji na zamontowane Urządzenia.
4.2.
Gwarancja obowiązuje od dnia podpisania protokołu odbioru Urządzeń.
4.3.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady zamontowanych Urządzeń wynikłe z niewłaściwej eksploatacji tych Urządzeń.
4.4.
Zamawiający wyraża zgodę, aby naprawa Urządzeń w zależności od podjętej przez Wykonawcę decyzji wiązała się całkowitym lub
częściowym demontażem Urządzeń.
4.5.
Zamawiający akceptuje stanowiącą załącznik Gwarancję, a w razie sprzeczności Gwarancji z postanowieniami dotyczącymi gwarancji
zawartymi w niniejszych Warunkach Sprzedaży, decydujące znaczenia dla określenia zobowiązań Stron mają postanowienia Gwarancji.
5.
SIŁA WYŻSZA
5.1.
Strona,  na  której  obowiązki   mają  wpływ  okoliczności  Siły Wyższej,  zobowiązana  jest  niezwłocznie  powiadomić   o wystąpieniu   w/w
okoliczności drugą Stronę i podjąć wszelkie starania zmierzające do jak najszybszego ich usunięcia.
5.2.
Z zastrzeżeniem obowiązku dokonania zapłaty, żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
swych   zobowiązań   wynikających   z   Umowy   w   zakresie,   w   jakim   niewykonanie   lub   nienależyte   wykonanie   będzie   spowodowane
okolicznościami Siły Wyższej, o których druga Strona została zawiadomiona zgodnie z ust. 6.1. powyżej. Termin wykonania danego
zobowiązania zostanie wydłużony o czas trwania w/w okoliczności.
5.3.
Strony   uznają,   że   zamknięcie   zakładów   produkcyjnych,   składów   lub   innych   zakładów,   których   funkcjonowanie   jest   potrzebne   dla
wyprodukowania Urządzeń, stanowi okoliczność Siły Wyższej.
6.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
6.1.
Opóźnienie Zamawiającego z zapłatą którejkolwiek z opisanych w Umowie należności Wykonawcy, przekraczające 30 dni, spowoduje, że
Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy z winy Zamawiającego.   
6.2.
W przypadku  odstąpienia  od  Umowy przez  Zamawiającego  lub odstąpienia  od Umowy przez  Wykonawcę  z winy Zamawiającego,
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości dziesięć procent (10%) ceny brutto wskazanej w Umowie. Zamawiający
będzie uprawniony do zaliczenia wpłaconych na jego rzecz należności wynikających z Umowy na poczet kar umownych oraz wszelkich
kosztów związanych z przygotowaniem zamówionych Urządzeń i innych związanych z przygotowaniem się Wykonawcy do realizacji
Umowy w tym także kosztów transportu Urządzeń oraz ich demontażu lub do żądania od Zamawiającego zapłaty równowartości w/w
kosztów w przypadku gdy zaliczenie należności wynikających z Umowy nie wystarczy na ich pokrycie.
6.3.
Brak zapłaty przez Zamawiającego należności Wykonawcy wynikającej z Umowy spowoduje, że Wykonawca będzie uprawniony do
demontażu zamontowanych w Obiekcie Urządzeń, a koszty tego demontażu poniesie Zamawiający.
6.4.
Stronom, przysługuje prawo do żądania zapłaty odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, przy czym Strony
zrzekają się możliwości dochodzenia odszkodowania w zakresie utraconych korzyści z powodu opóźnienia w wykonaniu Montażu lub
odstąpienia od Umowy.
6.5.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zwykłe uszkodzenia elementów Obiektu powstałe w związku z Montażem w szczególności nie
będzie zobowiązany do malowania oraz naprawiania ścian w tym sufitów i posadzek.
6.6.
Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności z powodu opóźnienia w zakończeniu Montażu w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie
wywiązywał się obowiązków wynikających z Umowy lub Warunków Sprzedaży.
6.7.
Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy z winy Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie wywiązywał
się obowiązków wynikających z Umowy lub Warunków Montażu, pomimo uprzedniego wezwania go do prawidłowego wykonywania tych
obowiązków przez Wykonawcę.
7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1.
Niniejsza wersja Warunków Sprzedaży obowiązuje od 21 stycznia 2014 roku.

Ogólne Warunki Sprzedaży TECHFILTERS